[1]
Briando, B. 2021. Akuntansi sektor publik dalam potret khazanah budaya melayu. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan. 3, 2 (Dec. 2021), 56-71. DOI:https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.40.