(1)
Briando, B. Akuntansi Sektor Publik Dalam Potret Khazanah Budaya Melayu. Oet. Hind. Tel. Pmkrn. Keb. 2021, 3, 56-71.