Briando, B. (2021). Akuntansi sektor publik dalam potret khazanah budaya melayu. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, 3(2), 56-71. https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.40