Briando, Bobby. 2021. “Akuntansi Sektor Publik Dalam Potret Khazanah Budaya Melayu”. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan 3 (2), 56-71. https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.40.