Briando, B. (2021) “Akuntansi sektor publik dalam potret khazanah budaya melayu”, Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, 3(2), pp. 56-71. doi: 10.34199/oh.v3i2.40.