[1]
B. Briando, “Akuntansi sektor publik dalam potret khazanah budaya melayu”, Oet. Hind. Tel. Pmkrn. Keb., vol. 3, no. 2, pp. 56-71, Dec. 2021.